Strona główna
 
Regulamin Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
17.02.2009.
Myszków, 28 listopada 2008 r.
Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Myszkowie


Rozdział I. Zasady ogólne
 1. Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myszkowie (zwany dalej w skrócie MUTW) powołany przez Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych "Opoka" działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia (Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000264596) Rozdział II § 9 pkt 3 i 8, Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Nr 8/2006 z dnia 22 czerwca 2006r.oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nr 3/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
 2. Działając w strukturach Stowarzyszenia Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych "Opoka" Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie dążył do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa.
 4. Patronat naukowy nad MUTW sprawują Rektorzy Akademii Polonijnej i Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.
 5. Obsługę prawną MUTW zapewnia na zasadzie dobrowolności Urząd Miasta Myszkowa.
 6. Siedziba MUTW mieści się w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 26.
 7. MUTW działa w obrębie Stowarzyszenia Opoka jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób, które osiągnęły wiek przedemerytalny, emerytalny lub uzyskały status rencisty.
 8. Przy zapisach w poczet słuchaczy MUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz legitymacji emeryta lub rencisty i wypełnienia deklaracji imiennej z określeniem wyboru zajęć fakultatywnych, na której dodatkowo wpisuje się kwotę tzw. czesnego.
 9. Każdy członek MUTW otrzymuje legitymację, która jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów.
 10. Cykl kształcenia w MUTW trwa co najmniej dwa lata (cztery semestry) i kończy się otrzymaniem certyfikatu.
 11. Przed rozpoczęciem każdego semestru słuchacz MUTW:
  1. zgłasza swój udział, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
  2. deklaruje, w jakich zajęciach fakultatywnych chce uczestniczyć,
  3. wnosi opłaty przewidziane Regulaminem,
  4. zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych.
 12. Podstawową formę zajęć edukacyjnych MUTW stanowią wykłady, w których udział słuchaczy jest obligatoryjny.
 13. Po zakończeniu semestru słuchacz MUTW otrzymuje wpis jego ukończenia w legitymacji.
 14. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w wykładach obligatoryjnych (70% obecności) i udział w co najmniej jednych zajęciach fakultatywnych (70% obecności).
 15. Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu.
 16. Za zajęcia, w których Słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 17. Warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest zaliczenie dwóch kolejnych semestrów.
Rozdział II. Struktura organizacyjna MUTW
 1. Władzami MUTW są:
  1. Zespół Założycielski:
   • skład zespołu założycielskiego określa Zarząd Stowarzyszenia "Opoka"
   • członkowie zespołu założycielskiego wykonują swoje funkcje społecznie i nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia.
  1. Zarząd MUTW
   • Prezes
   • Wiceprezes
   • sekretarz (otrzymuje wynagrodzenie za prowadzoną dokumentację merytoryczną)
   • skarbnik (otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji finansowej)
   • trzech członków
  1. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą:
   • przewodniczący/a,
   • sekretarz,
   • członek
  1. Rada Programowa, w skład której wchodzą:
   • przewodniczący/a,
   • przedstawiciele uczelni patronackich,
   • dyrektorzy placówek z terenu Gminy Myszków,
   • przedstawiciele słuchaczy MUTW
  1. Rada Słuchaczy.
Rozdział III. Organizacja studiów
 1. Rok akademicki w MUTW trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego (od października do stycznia) i letniego (od lutego do czerwca), przedzielonych przerwą międzysemestralną.
 2. Wykłady odbywają się w siedzibach filii uczelni patronackich, pomieszczeniach MDK, MOSiR-u, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.
 3. Zajęcia fakultatywne mogą odbywać się jak w pkt.2 oraz w innych miejscach podanych do wiadomości słuchaczy wcześniej w programie zajęć lub w indywidualnych zawiadomieniach.
 4. Każdy słuchacz MUTW zobowiązany jest do posiadania ostemplowanej na dany semestr legitymacji członkowskiej która jest ważna z innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 5. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:
  1. uczestniczenia w wykładach, zajęciach fakultatywnych i innych imprezach MUTW,
  2. korzystania z biblioteki i czytelni uczelni patronackich,
  3. korzystania z promocji np. wejściówek na imprezy.
 6. Utrata legitymacji wymaga ogłoszenia a wydanie duplikatu - poniesienia kosztów jego sporządzenia.
Rozdział IV. Korespondencja i kontakty
 1. Siedziba i Biuro MUTW mieszczą się w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 Biuro czynne jest w każdy poniedziałek w godz. 1300-1500 telefon/fax
 2. Biuro MUTW, którego zadania realizuje zarząd:
  1. przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach MUTW,
  2. wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz inne druki i materiały informacyjne dla słuchaczy,
  3. przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Regulaminem,
  4. prowadzi rejestry członków i uczestników sekcji tematycznych,
  5. przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną,
  6. przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
  7. prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce w MUTW.
Rozdział V. Oferta programowa MUTW
 1. Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd MUTW podaje do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć.
 2. Program zajęć i ich organizację ustala Rada Programowa MUTW.
 3. Rada Programowa zatwierdza kierunki kształcenia, współpracuje z Zarządem MUTW w sprawie uzyskania jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć oraz zapewnia dobór wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
 4. Program zajęć MUTW składa się z :
  1. pakietu podstawowego, na który składają się następujące formy:
   1. uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem władz miejskich i uczelni patronackich,
   2. wykłady obligatoryjne
   3. warsztaty, spotkania integracyjne i towarzyskie członków MUTW
  1. zajęć fakultatywnych i ćwiczeń.
 5. W ramach pakietu podstawowego odbywać się będą wykłady, seminaria i dyskusje plenarne w następujących blokach tematycznych:
  1. literatura i filozofia,
  2. ekonomia, prawo, psychologia, aktualne wydarzenia polityczne, w tym: tematyka świadczeń społecznych, emerytalno - rentowych, sytuacji gospodarstw domowych, prawa rodzinnego i spadkowego, udziału i pozycji seniorów w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym,
  3. ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki żywienia, zdrowia psychicznego oraz opieki nad niepełnosprawnymi,
  4. cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka,
  5. problemy współczesnego świata i integracji europejskiej.
 6. W ramach pakietu zajęć fakultatywnych organizowane będą:
  1. obsługa Internetu i podstawy informatyki,
  2. lektoraty z języków obcych,
  3. zajęcia aktywizujące ruchowo: gimnastyka, choreoterapia, pływanie , turystyka itp.
  4. małe formy artystyczne (sekcje: literacka, malarska, dramatyczna itp.).
Rozdział VI. Prawa i obowiązki słuchacza MUTW
 1. Słuchacz ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Uniwersytetu,
  2. wybierać i być wybieranym do władz MUTW,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności MUTW,
  4. korzystać ze wsparcia MUTW.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania regulaminu MUTW w tym opłacania składki,
  2. obligatoryjnego uczestnictwa w wykładach,
  3. uczestniczenia przynajmniej w jednej z form zajęć fakultatywnych,
  4. przestrzegania zasad norm współżycia w grupie koleżeńskiej.
 3. Jeśli słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest zobowiązany poinformować Zarząd MUTW o przyczynach i czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
 4. Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczył w zajęciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w każdym czasie.
Rozdział VII. Zasady wnoszenia opłat
 1. Członek wstępujący do MUTW wnosi:
  1. jednorazową opłatę wpisową w kwocie 30 złotych przeznaczoną na wydanie materiałów informacyjnych, biurowych dotyczących MUTW, legitymacji członkowskich, indeksów oraz organizację inauguracji roku akademickiego. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 2. Słuchacze zajęć sekcji tematycznych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową, przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć.
 3. Brak wniesienia składki członkowskiej lub opłat uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach MUTW.
 4. Zarząd MUTW i Rada Programowa dołożą wszelkich starań, aby wykładowcy, instruktorzy i lektorzy prowadzili zajęcia w MUTW na zasadach wolontariatu.
Rozdział VIII. Rada słuchaczy
 1. Słuchacze MUTW mają prawo powołać Radę Słuchaczy składającą się z 3-5 osób wybranych przez Zebranie słuchaczy MUTW zwykłą większością głosów oddanych.
 2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
 3. Każda grupa zajęć sekcji tematycznej wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym zajęcia, radą słuchaczy, o którym mowa w ust.1 i Zarządem MUTW.
 4. Rada słuchaczy działa kolegialnie a w jej imieniu wypowiada się Przewodniczący.
 5. Przedstawiciel Rady Słuchaczy wchodzi w skład Rady Programowej.
 6. Rada słuchaczy ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia, organizacji studiów, zgłaszać inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian w niniejszym Regulaminie .
 7. Rada słuchaczy ma obowiązek współpracować z Zarządem i Komisją Rewizyjną we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych w szczególności w zakresie:
  1. przestrzegania przez słuchaczy niniejszego Regulaminu,
  2. przestrzegania ładu, porządku prawnego oraz zasad współżycia koleżeńskiego,
  3. poszanowania mienia uczelni patronackich oraz racjonalnego wykorzystania mienia MUTW i materiałów dydaktycznych,
  4. aktywnego uczestnictwa w zajęciach celem osiągnięcia jak najwyższego efektu dydaktycznego.
Rozdział IX. Skargi i wnioski
 1. Każdy ze słuchaczy ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUTW.
 2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes MUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy Biura.
 3. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego Zarząd udziela odpowiedzi po konsultacji z Przewodniczącym Rady Programowej.
 4. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga się według ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie.
Rozdział X. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych "Opoka" Uchwałą Nr 4/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
 
 

Statystyka

Odwiedzających: 11707

Gościmy